OFERTA DE VANZARE COTIRLAN ZAMFIRA, COTIRLAN V.M., VIERU M. V. 50