Concurs postrui contractuale vacante Centru Social Multifunctional Jaristea, judetul Vrancea

Centrul Social Multifuncţional Jariştea, judeţul Vrancea anunţă organizarea în data de 17 mai 2016 – ora 10,00 – proba scrisă, cu susţinerea interviului în data de 19 mai 2016 – ora 10,00 a unor concursuri pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de execuţie de:
– psiholog debutant în cadrul Serviciului Psihologic şi de Asistenţă Socială;
– asistent social debutant în cadrul Serviciului Psihologic şi de Asistenţă Socială;
– economist în cadrul Biroului financiar-contabil, juridic;
Condiţii de desfăşurare a concursului:
– dosarele candidaţilor se pot depune la sediul Centrul Social Multifuncţional Jariştea, din comuna Jariştea, sat Vărsătura, str. Emil Nica, nr. 16, judeţul Vrancea, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, partea a III-a şi într-un cotidian de largă circulaţie, respectiv până în data de 06 mai 2016, ora 14,00.
Secretariatul Comisiei de concurs se asigură de către domnul Staicu Emilian – referent în cadrul aparatului de speicialitate al primarului comunei Jariştea, judeţul Vrancea, telefon 0237679111.
Condiţii de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de psiholog debutant în cadrul Serviciului Psihologic şi de Asistenţă Socială:
– este absolvent de studii superioare, cu diplomă de licenţă, în specializarea psihologie, fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de asistent social în cadrul Serviciului Prihologic şi de Asistenţă Socială:
– este absolvent de studii medii, cu diplomă de bacalaureat, în specializarea ştiinţelor umanistice, asistenţă socială, sociologie, fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de economist în cadrul Biroului financiar-contabil, juridic:
– este absolvent de studii superioare, cu diplomă de licenţă, în specializarea economică, cu minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
– are cunoştinţe medii de operare pe calculator dovedite cu atestat sau certificat;
– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Actele prevăzute la literele „b”–„d” vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
În cazul documentului prevăzut la litera “e”, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.
Calendarul de desfăşurare a concursului:
– publicare anunţ în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, într-un cotidian de largă circulaţie, pe portalul www.posturi.gov.ro, pe site-ul www.primariajaristea.ro, la avizierul instituţiei şi la avizierul Primăriei comunei Jariştea, judeţul Vrancea: 20 aprilie 2016;
– depunere dosare până la data de 06 mai 2016, ora 14,00;
– selecţie dosare: 10 mai 2016, ora 12,00;
– afişare rezultate selecţie dosare 10 mai 2016, ora 14,00;
– depunere contestaţii cu privire la selecţia dosarelor: până la 11 mai 2016, ora 14,00;
– afişare rezultate în urma analizării contestaţiilor depuse cu privire la selecţia dosarelor: 11 mai 2016, ora 16,00;
– susţinere probă scrisă: 17 mai 2016, ora 10,00;
– afişare rezultate probă scrisă: 17 mai 2016, ora 14,00;
– depunere contestaţii cu privire la proba scrisă: până la 18 mai 2016, ora 14,00;
– afişare rezultate în urma analizării contestaţiilor depuse cu privire la proba scrisă: 18 mai 2016, ora 16,00;
– susţinere interviu: 19 mai 2016, ora 10,00;
– afişare rezultate interviu: 19 mai 2016, ora 12,00;
– depunere contestaţii cu privire la interviu: până la 20 mai 2016, ora 12,00;
– afişare rezultate în urma analizării contestaţiilor depuse cu privire la interviu: 23 mai 2016, ora 14,00;
– afişare rezultate finale: 23 mai 2016, ora 14,00.

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS
PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI CONTRACTUALE VACANTE DE ECONOMIST ÎN CADRUL BIROULUI FINANCIAR-CONTABIL, JURIDIC DIN CADRUL CENTRULUI SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL JARIŞTEA

1. Legea nr. 82/1991 – a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.
6. OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Legea nr. 319/2006 – a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
10. H.G.R. nr. 1425/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
11. Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
12. H.G.R. nr. 23/2010 – privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS
PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI CONTRACTUALE VACANTE DE PSIHOLOG DEBUTANT ÎN CADRUL ÎN CADRUL SERVICIULUI PSIHOLOGIC ŞI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DIN CADRUL CENTRULUI SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL JARIŞTEA

1. Legea nr. 17/2000 – privind privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea nr. 292/2011 – a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Legea nr. 319/2006 – a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
5. H.G.R. nr. 1425/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
7. O.G. nr. 68/2003 – privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Legea nr. 116/2002 – privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS
PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI CONTRACTUALE VACANTE DE ASISTENT SOCIAL DEBUTANT ÎN CADRUL ÎN CADRUL SERVICIULUI PSIHOLOGIC ŞI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DIN CADRUL CENTRULUI SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL JARIŞTEA

1. Legea nr. 17/2000 – privind privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea nr. 292/2011 – a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr. 116/2002 – privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr. 319/2006 – a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
6. H.G.R. nr. 1425/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
8. O.G. nr. 68/2003 – privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Codul deontologic al profesiei de asistent social nr. 1/2001 elaborat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali.

Autor

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support