Anunt organizare concurs promovare in grad profesional Lazar Iuliana-Cristina

Primăria comunei Jariştea, judeţul Vrancea cu sediul în comuna Jariştea, judeţul Vrancea organizează concurs pentru promovarea în grad profesional  a următorului funcţionar public:

– Lazăr Iuliana-Cristina – consilier, grad profesional principal, gradaţia 3 de vechime, în cadrul Compartimentului economic, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jariştea, judeţul Vrancea care îndeplineşte cumulativ toate condiţiile prevăzute de lege pentru promovare.

Concursul se va desfăşura în data de 06 februarie 2018, ora 10,00 – proba scrisă şi 08 februarie 2018, ora 10,00 – susţinerea interviului, la sediul Primăriei comunei Jariştea, judeţul Vrancea, din comuna Jariştea, str. Principală, nr. 2, judeţul Vrancea.

Dosarele de înscriere la concurs, precum şi cererile de înscriere la concursul de promovare în grad profesional se depun la secretarul Comisiei de concurs – doamna Preduţoiu Ioana – consilier, grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jariştea, judeţul Vrancea în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului, la sediul Primăriei comunei Jariştea din comuna Jariştea, str. Principală, nr. 2, judeţul Vrancea, telefon 0237679111, fax 0237679005, e-mail: primaria_jaristea@yahoo.com.

 

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS

Pentru promovarea în funcţia publică de consilier,

grad profesional superior

 

 1. Legea nr. 227/2015 – privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. H.G.R. nr. 1/2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 9. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
 11. H.G.R. nr. 123/2002 privind pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
 12. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Atributiile din fisa postului sunt urmatoarele:

– este responsabil de realizarea obiectivelor individuale, urmărind îndeplinirea în bune condiţii a acestora;

– întocmeşte registrele matricole cuprinzând impozitele şi taxele locale stabilite conform legislaţiei în vigoare, totalizarea debitelor în vederea preluării datelor necesare întocmirii prevederilor bugetare-venituri;

– efectuează înregistrări şi conduce evidenţa nominală (registrul rol) şi centralizată (reg. partizi venituri) a debitelor şi încasărilor din impozite, taxe şi alte venituri;

– întocmeşte în termenul legal înştiinţările de plată pentru debitele stabilite sau primite pe care le transmite organului de încasare (agent fiscal) pentru înmânarea sub semnătură la contribuabilii debitori, iar după primirea dovezilor de predare-primire, procedează la confirmarea şi înregistrarea debitelor în evidenţele fiscale;

– confruntă zilnic sumele încasate cu chitanţe cu borderourile desfăşurătoare întocmite de agentul fiscal, urmărind dacă chitanţele au fost desfăşurate corect, dacă s-a respectat ordinea legală de prioritate la plata pe surse şi dacă majorările de întârziere încasate sunt corect calculate. În caz de modificare a repartizării sumelor din chitanţe comunică în scris contribuabilului despre modificările intervenite;

– întocmeşte forme de restituire, compensare şi virare a plusurilor din încasări pe care le supune aprobării, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

– urmăreşte încasarea taxelor din concesionarea terenurilor;

– controlează şi îndrumă zilnic activitatea organelor de încasare;

– asigură îndosarierea şi păstrarea tuturor documentelor şi registrelor de evidenţă pe termene de păstrare;

– înaintea depunerii sumelor la Trezoreria statului verifică dacă încasările au fost centralizate corect, iar depunerea se face în conturile aferente fiecărei surse de venit;

– avizează dosarele debitorilor insolvabili la plată şi după aprobarea lor; efectuează scădererea debitelor din evidenţa curentă înregistrînd în evidenţa specială.

– urmăreşte să se efectueze, cel puţin o dată pe an verificarea stării de insolvabilitate a debitelor de către agentul fiscal;

– sprijină prin participarea în comisia de urmărire şi încasare prevăzută de O.G. nr. 92/2003, în cazul debitorilor rău platnici;

– în mod excepţional, în perioada de vârf a încasării impozitelor şi taxelor, în lipsa organelor de urmărire şi încasare, aflate în sectoare de activitate, poate efectua încasări de la contribuabili care se prezintă la sediu pentru a-şi achita obligaţiile fiscale. Încasările se efectuează pe baza unui chitanţier separat, iar suma încasată se predă la sfârşitul zile agentului fiscal care conduce gestiunea de casă, în vederea înregistrării în registrul de casă şi ulterior a depunerii la oficiul postal sau Trezorerie;

– întocmeşte borderoul centralizat al taxelor şi impozitelor locale, pe coduri, atât pentru chitanţele emise pe calculator, cât şi pentru cele care se emit manual;

– întocmeşte Registrul de casă;

– depune umerarul încasat din impozite şi taxe;

– efectuează operaţiunile de plăţi în numerar;

– ridică şi depune la Trezorerie numerarul necesar pentru achitarea salariilor, indemnizaţiilor şi a ajutoarelor sociale;

– participă împreună cu organele de urmărire şi încasare la verificări în teren în scopul descoperirii cazurilor de activităţi lucrative clandestine, întocmeşte note de constatare în vederea luării măsurilor legale (amendă, impunere pe venit);

– eliberează adeverinte de venit (certificate fiscale) potrivit inregistrărilor fiscale;

– soluţionează obiecţiunile şi contestaţiile depuse de contribuabili;

– contabilizează şi înregistrează extrasele de cont de la trezorerie şi bănci;

– rezolvă corespondenţa care i se repartizează;

– asigură legarea şi predarea anuală a  corespondenţei la arhivă;

– răspunde de folosirea bunurilor instituţiei aflate în folosinţă;

– asigură şi pastrează curatenia la locul de munca;

– respectă normele de protecţie şi securitate în muncă şi codul de conduită al funcţionarilor publici;

– indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local ori de primar.

Autor