Anunt organizare concurs promovare in grad profesional Anghelinei Elena

Primăria comunei Jariştea, judeţul Vrancea cu sediul în comuna Jariştea, judeţul Vrancea organizează concurs pentru promovarea în grad profesional  a următorului funcţionar public:

– doamna Anghelinei Elena – consilier, grad profesional asistent, gradaţia 5, clasa de salarizare 36 în cadrul Compartimentului impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jariştea, care îndeplineşte cumulativ toate condiţiile prevăzute de lege pentru promovare.

Concursul se va desfăşura în data de 28 martie 2017, ora 10,00 – proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs, precum şi cererile de înscriere la concursul de promovare în grad profesional se depun la secretarul Comisiei de concurs în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului.

 

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS

Pentru promovarea în funcţia publică de consilier,

grad profesional principal

 

 1. Legea nr. 227/2015 – privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul IX – Impozite şi taxe locale.
 2. H.G.R. nr. 1/2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – Cap. V – Finanţarea instituţiilor publice.
 4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Cap. IV – Finanţarea instituţiilor publice.
 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
 7. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

12. O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi  adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Autor