Anunt organizare concurs post contractual vacant de sofer in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jaristea

Primăria comunei Jariştea, judeţul Vrancea anunţă organizarea în data de 13 iulie 2017 – ora 10,00 – proba scrisă, cu susţinerea interviului în data de 17 iulie 2017 – ora 10,00 a unui concurs pentru ocuparea funcţii contractuale vacante de execuţie de:

şofer în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jariştea, judeţul Vrancea.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

– dosarele candidaţilor se pot depune la sediul Primăriei comunei Jariştea, judeţul Vrancea, din comuna Jariştea, str. Principală, nr. 2, judeţul Vrancea, Biroul Regsitratură, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, partea a III-a şi într-un cotidian de largă circulaţie, respectiv până în data de 27 iunie 2017, ora 16,30.

Secretariatul Comisiei de concurs se asigură de către domnul Staicu Emilian – consilier în cadrul aparatului de speicialitate al primarului comunei Jariştea, judeţul Vrancea, telefon 0237679111.

Condiţii de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de şofer în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jariştea, judeţul Vrancea:

– este absolvent de studii medii sau şcoală profesională, cu diplomă de bacalaureat sau de absolvire a şcolii profesionale;

– este posesor de permis de conducere categoria D de cel puţin 5 ani;

– este deţinător de atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport public de persoane;

– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– are capacitate deplină de exerciţiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;
 8. h) permis de conducere categoria „D”, în copie;
 9. i) atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport public de persoane în termen de valabilitate, în copie;
 10. j) fişa medicală;
 11. k) avizul psihologic eliberat de un cabinet autorizat de ministerul transporturilor;
 12. l) cazierul conducătorului auto eliberat de Serviciul circulaţie al judeţului Vrancea;
 13. m) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Actele prevăzute la literele „b”–„d” vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

În cazul documentului prevăzut la litera “e”, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

– publicare anunţ în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, într-un cotidian de largă circulaţie, pe portalul posturi.gov.ro, pe site-ul propriu şi la avizierul instituţiei: 13 iunie 2017;

– depunere dosare până la data de 27 iunie 2017, ora 16,30;

– selecţie dosare: 28 iunie 2017, ora 12,00;

– afişare rezultate selecţie dosare: 28 iunie 2017, ora 14,00;

– depunere contestaţii cu privire la selecţia dosarelor: până la 29 iunie 2017, ora 14,00;

– afişare rezultate în urma analizării contestaţiilor depuse cu privire la selecţia dosarelor: 29 iunie 2017, ora 16,00;

– susţinere probă scrisă: 13 iulie 2017, ora 10,00;

– afişare rezultate probă scrisă: 13 iulie 2017, ora 14,00;

– depunere contestaţii cu privire la proba scrisă: până la 14 iulie, ora 14,00;

– afişare rezultate în urma analizării contestaţiilor depuse cu privire la proba scrisă: 14 iulie 2017, ora 16,00;

– susţinere interviu: 17 iulie 2017, ora 10,00;

– afişare rezultate interviu: 17 iulie 2017, ora 12,00;

– depunere contestaţii cu privire la interviu: până la 18 iulie 2017, ora 12,00;

– afişare rezultate în urma analizării contestaţiilor depuse cu privire la interviu: 18 iulie 2017, ora 14,00;

– afişare rezultate finale: 18 iulie 2017, ora 14,00.

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS

PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI CONTRACTUALE VACANTE DE ŞOFER

ÎN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI JARIŞTEA, JUDEŢUL VRANCEA

 

 

1. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2. O.G. nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Legea nr. 319/2006 – a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Autor

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support