Anunt organizare concurs ocupare functii publice vacante de executie in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jaristea, judetul Vrancea

Primăria comunei Jariştea, judeţul Vrancea anunţă organizarea în data de 21 noiembrie 2017, ora 10,00 – proba scrisă şi 23 noiembrie 2017 ora 10,00 – susţinerea interviului, a unor concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de:

– consilier, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Achiziţii publice,

– consilier, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Urbanism.

Condiţii de desfăşurare a concursurilor:

– dosarele candidaţilor se pot depune la sediul Primăriei comunei Jariştea, judeţul Vrancea, în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, partea a III-a şi într-un cotidian de largă circulaţie.

 Condiţii de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Achiziţii publice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,

– cu minim 1 an vechime în specialitatea studiilor;

– are cetăţenia română şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– are vârsta de 18 ani împliniţi;

– are capacitate deplină de exerciţiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

– cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu;

– cunoştinţe medii de limba engleză;

– îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

– nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
– nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Urbanism:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată;

– fără vechime vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

– are cetăţenia română şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– are vârsta de 18 ani împliniţi;

– are capacitate deplină de exerciţiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

– cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu;

– cunoştinţe medii de limba engleză;

– îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

– nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
– nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS

PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE DE CONSILIER, GRAD PROFESIONAL ASISTENT –  COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE

 1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. H.G.R. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. O.U.G. nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. H.G.R. nr. 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 9. H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
 11. H.G.R. nr. 123/2002 privind pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
 12. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS

PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE DE CONSILIER, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT –  COMPARTIMENTUL URBANISM

 1. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
 5. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
 9. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 10. H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 11. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
 12. H.G.R. nr. 123/2002 privind pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

Autor