Anunt concurs promovare personal contractual

Nr. 5535 din 07.10.2016

ANUNŢ,

privind organizarea examenului de promovare în grad superior a domnului Auţei Florin – consilier, grad profesional debutant, clasa de salarizare 24, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jariştea, judeţul Vrancea – Compartimentul Cămin Cultural, bibliotecă, arhivă

Potrivit prevederilor art. 411 din H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi ale Dispoziţiei primarului comunei Jariştea nr. 113/07.03.2012 privind aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea în grade, trepte profesionale sau funcţii superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Jariştea, judeţul Vrancea şi din cadrul instituţiilor publice care funcţionează în subordinea ori sub autoritatea acestuia, se organizează examenul de promovare în grad superior a domnului Auţei Florin – consilier, grad profesional debutant, clasa de salarizare 24, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jariştea, judeţul Vrancea – Compartimentul Cămin Cultural, bibliotecă, arhivă.

Examentul de promovare va avea loc în data de 25.10.2016, ora 10,00 la Primăria comunei Jariştea, din comuna Jariştea, str. Principală, nr. 2, judeţul Vrancea.

Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei, maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare. Comisia de examinare pune la dispoziţia candidatului lista subiectelor stabiliteiar acesta  redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

 1. a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
 2. b) abilităţi de comunicare;
 3. c) capacitate de sinteză;
 4. d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

Proba practică este notată de către membrii comisiei de examinare cu un punctaj de maximum 100 de puncte.

Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea sau proba practică, iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei sau autorităţii publice în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

Afişat astăzi, 07 octombrie 2016 la sediul Primăriei comunei Jariştea, judeţul Vrancea şi pe site-ul www.primariajaristea.ro.

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru examenul de promomovare în grad superior a domnului Auţei Florin – consilier, grad profesional debutant, clasa de salarizare 24, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jariştea, judeţul Vrancea – Compartimentul Cămin Cultural, bibliotecă, arhivă

 1. Legea nr. 16/1996 a arhivelor naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Legea nr. 334/2002 – a bibliotecilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Ordinul Ministrului Culturii nr. 2069/1998 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Ordinul Ministrului Culturii nr. 2062/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4626/2005 privind aprobarea Metodologiei de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate şi de taxare a serviciilor şi a nerespectării termenelor de restituire a publicaţiilor împrumutate din bibliotecile cuprinse în reţeaua învăţământului, precum şi a Precizărilor privind calculul valoric al acestor documente, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
 1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Autor

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support