Anunt organizare concurs ocupare functie publica temporar vacanta

Primăria comunei Jariştea, judeţul Vrancea anunţă organizarea în data de 05 iunie 2018, ora 10,00 – proba scrisă şi 07 iunie 2018 ora 10,00 – susţinerea interviului, a concursului pentru ocuparea unei funcţii publice temporar vacante de execuţie de:

– consilier, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Registru Agricol.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

– dosarele candidaţilor se pot depune la sediul Primăriei comunei Jariştea, judeţul Vrancea, în termen de 8 de zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, partea a III-a şi într-un cotidian de largă circulaţie, la sediul Primăriei comunei Jariştea din comuna Jariştea, str. Principală, nr. 2, judeţul Vrancea, telefon 0237679111, fax 0237679005, e-mail: primaria_jaristea@yahoo.com, persoană de contact Lazăr Iuliana-Cristina – consilier, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jariştea, judeţul Vrancea.

 

Condiţii de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de consilier, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Registru Agricol:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată;

– fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

– are cetăţenia română şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– are vârsta de 18 ani împliniţi;

– are capacitate deplină de exerciţiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

– nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
– nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G.R. nr. 611/2008;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i) cazierul judiciar;

j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la litera „f” este prevăzut în anexa nr. 2D. la H.G.R. nr. 611/2008.

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D H.G.R. nr. 611/2008 şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la litera „c”, care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail primaria_jaristea@yahoo.com.

Documentul prevăzut la litera „i” poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G.R. nr. 611/2008 se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS

PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE TEMPORAR VACANTE DE EXECUŢIE DE CONSILIER, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT

–  COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL

 1. O.G. nr. 28/2008 privind Registrul Agricol, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. H.G.R. nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 – 2019, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Ordinul comun nr. 289/147/7.325/2017/437/1.136/2018/1.588/2017/3/2018 al Ministerului Agriculturi și Dezvoltării Rurale, al Ministerului Afacerilor Interne, al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, al Ministerului Finanţelor Publice, al Institutului Naţional de Statistică, al Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare și pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019.
 4. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare.
 5. O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările și completările ulterioare.
 6. O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 9. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 10. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
 11. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 12. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 13. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 14. H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 15. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
 16. H.G.R. nr. 123/2002 privind pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

Autor

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support