Anunt organizare concurs ocupare post contractual vacant Director Camin Cultural Jaristea

Primăria comunei Jariştea, judeţul Vrancea anunţă organizarea în data de 03 octombrie 2017 – ora 10,00 – proba scrisă, cu susţinerea interviului în data de 05 octombrie 2017 – ora 10,00 a unui concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de de:

Director Cămin Cultural cu studii superioare în cadrul Compartimentului Cămin Cultural, bibliotecă, arhivă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jariştea, judeţul Vrancea.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

– dosarele candidaţilor se pot depune la sediul Primăriei comunei Jariştea, judeţul Vrancea, din comuna Jariştea, str. Principală, nr. 2, judeţul Vrancea, Biroul Registratură, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, partea a III-a şi într-un cotidian de largă circulaţie, respectiv până în data de 12 septembrie 2017, ora 16,30.

Secretariatul Comisiei de concurs se asigură de către domnişoara Lazăr Iuliana-Cristina – consilier, grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jariştea, judeţul Vrancea, telefon 0237679111.

Condiţii de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Director Cămin Cultural cu studii superioare în cadrul Compartimentului Cămin Cultural, bibliotecă, arhivă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jariştea, judeţul Vrancea:

– este absolvent de studii superioare, cu diplomă de licenţă, cu minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

– are cunoştinţe medii de operare pe calculator;

– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– are capacitate deplină de exerciţiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;
 8. h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Actele prevăzute la literele „b”–„d” vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

În cazul documentului prevăzut la litera “e”, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

– publicare anunţ în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, într-un cotidian de largă circulaţie, pe portalul posturi.gov.ro, pe site-ul propriu şi la avizierul instituţiei: 29 august 2017;

– depunere dosare până la data de 12 septembrie 2017, ora 16,30;

– selecţie dosare: 13 septembrie 2017, ora 12,00;

– afişare rezultate selecţie dosare: 13 septembrie 2017, ora 14,00;

– depunere contestaţii cu privire la selecţia dosarelor: până la 14 septembrie, ora 14,00;

– afişare rezultate în urma analizării contestaţiilor depuse cu privire la selecţia dosarelor: 14 septembrie 2017, ora 16,00;

– susţinere probă scrisă: 03 octombrie 2017, ora 10,00;

– afişare rezultate probă scrisă: 03 octombrie 2017, ora 14,00;

– depunere contestaţii cu privire la proba scrisă: până la 04 octombrie 2017, ora 14,00;

– afişare rezultate în urma analizării contestaţiilor depuse cu privire la proba scrisă: 04 octombrie 2017, ora 16,00;

– susţinere interviu: 05 octombrie 2017, ora 10,00;

– afişare rezultate interviu: 05 octombrie 2017, ora 12,00;

– depunere contestaţii cu privire la interviu: până la 06 octombrie 2017, ora 12,00;

– afişare rezultate în urma analizării contestaţiilor depuse cu privire la interviu: 06 octombrie, ora 14,00;

– afişare rezultate finale: 06 octombrie 2017, ora 14,00.

 

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS

PENTRU OCUPAREA PE FUNCŢIEI CONTRACTUALE VACANTE DE DIRECTOR CĂMIN CULTURAL CU STUDII SUPERIOARE ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI CĂMIN CULTURAL, BIBLIOTECĂ, ARHIVĂ DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI JARIŞTEA, JUDEŢUL VRANCEA

 

 1. O.U.G. nr. 118/2006 privind privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor cultural, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Legea nr. 120/2006 monumentelor de for public, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Legea nr. 319/2006 – a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Autor

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support