Anunt plata impozite cu bonificatie pana la 30 iunie 2016

În atenţia Persoanelor fizice şi juridice

Vă aducem la cunoştinţă că, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 8/2016, publcată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225/2016:
„Art.6.
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 495, literele a) -c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 mai 2016 inclusiv, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod;
b) persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 mai 2016 inclusiv;
c) persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2015 deţin mijloace de transport radiate din circulaţie conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe drumurile publice au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, însoţită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităţii publice locale, până la data de 31 mai 2016 inclusiv;
. . . . . . . . . .
e) prevederile art. 491 se aplică începând cu 1 ianuarie 2017, pentru stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018, utilizând rata pozitivă a inflaţiei înregistrată pentru anul 2016”.
2. După articolul 495 se introduce un nou articol, articolul 4951, cu următorul cuprins:
„Art. 4951
(1) Pentru anul 2016, primul termen de plată a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin. (1) şi la art. 472 alin. (1), se prorogă de la 31 martie 2016 la 30 iunie 2016.
(2) Prin excepţie de la prevederile art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2), pentru anul 2016, contribuabilii care achită integral, până la 30 iunie 2016, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport beneficiază de bonificaţia stabilită de consiliul local.”

Termenul de 31 martie 2016 nu se prorogă în cazul facilităţilor fiscale acordate conform H.C.L. 176/2015, respectiv O.U.G. 44-2015 şi H.C.L. nr. 2/2016.
– În acest sens, persoanele fizice şi juridice care vor să beneficieze de prevederile O.U.G. nr. 44/2015 şi H.C.L. 65/2015 trebuie să achite sumele datorate până la 31.03.2016 pentru a putea beneficia de anularea majorărilor de întârziere în procent de 73,3%.

 

Autor